Danh mục đầu tư của VIF tại 30/11/2019

Danh mục đầu tư của VIF tại 31/11/2019 Danh mục đầu tư của VIF tại 30/11/2019

Danh mục đầu tư của VIF tại 31/10/2019

Danh mục đầu tư tại 31/10/2019 Danh mục đầu tư tại 31/10/2019

Danh mục đầu tư của VIF tại 30/9/2019

Danh mục đầu tư tại 30/9/2019 Danh mục đầu tư tại 30/9/2019

Danh mục đầu tư của VIF tại 31/8/2019

Danh mục đầu tư tại 31/8/2019 Danh mục đầu tư tại 31/8/2019

Danh mục đầu tư của VIF tại 31/7/2019

  Danh mục đầu tư tại 31/7/2019 Tải danh mục đầu tư tại ngày 31/7/2019  

Danh mục đầu tư của VIF tại 30/6/2019

Danh mục đầu tư tại 30/6/2019 Danh mục đầu tư tại ngày 30/6/2019